Δημοσιοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου

 

Πληροφορίες: Μεννή Αγγελική                                             

Αρ. Πρωτ.: 530

Διεύθυνση: Χρυσολωρά 10 -12, Περιστέρι Αττικής      

Αθήνα, 31/05/2018

Τηλέφωνο: 210-5771502

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

           

Θέμα:Δημοσιοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων

Το "Κέντρο Παιδιού και Εφήβου - Διάγνωση - Συμβουλευτική - Αποκατάσταση (Κ.Π.Ε.)" στο πλαίσιο του "Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)" για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας (09) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική ''Στην Αυλή του Κόσμου''», με κωδικό MIS 5002623.

Στα πλαίσια αυτά, σας αποστέλλουμε συνημμένα την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων της πράξης και σας παρακαλούμε όπως προβείτε στην δημοσιοποίηση αυτής προκειμένου να ενημερωθούν οι δυνητικά ωφελούμενοι.

Με εκτίμηση,

 

 

Συνημμένα:

Αίτηση ωφελούμενου

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ. 4 του Ν. 1599/1986

 

 

 

 


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

 

ΠΡΟΣ(1):

Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

 

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

 

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):

 

 

Τόπος Γέννησης:

 

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

 

Τηλ:

 

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

 


 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

 

Ως νόμιμος εκπρόσωπος του/της ………………………………………………………………………………….

 

α) δε θα λαμβάνω αποζημίωση για τις συγχρηματοδοτούμενες υπηρεσίες που παρέχονται από τον

φορέα «Κέντρο Παιδιού και Εφήβου» από άλλη χρηματοδοτική πηγή (π.χ. ΕΟΠΥΥ) και

 

β) δεν θα λαμβάνω υπηρεσίες από άλλο ΚΔΗΦ ή φορέα παροχής παρεμφερών υπηρεσιών, ο οποίος

χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους,

 

κατά την περίοδο συμμετοχής του/της στην πράξη «Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική

Αττική ''Στην Αυλή του Κόσμου''» με Κωδικό ΟΠΣ 5002623

 

 

 

Ημερομηνία     __ / __ / 2018

 

Ο – Η Δηλ.

 

 

 

(Υπογραφή)

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.