• smart
  • smart
  • KARAKWSTA

ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ΦΟΡΕΙΣ

  • BEKIARIS

Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», ΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΕΛΛΙΠΩΣ ΕΠΙ 49 ΧΡΟΝΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ, ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ  ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗ www.anagenissi.gr

ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Την αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού αποφάσισε, με την 372/2023 Πράξη του το Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου (σύμφωνα και με την 358/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου), την οποία θεώρησε επιβεβλημένη, προκειμένου να τηρείται η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας, όπου τα έσοδα αυτά πρέπει να είναι ανάλογα με το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στο σκεπτικό επισημαίνεται ότι για το έτος 2024 έχουν προϋπολογιστεί αυξημένες δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, λόγω των νομοθετημένων αυξήσεων, αλλά και λόγω του αυξημένου κόστους προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών, όπως αυτό προκύπτει και από τον δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2023.

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πιο συγκεκριμένα, οι συντελεστές αναπροσαρμόζονται ως εξής:

-Για κατοικίες, κοινόχρηστο οικιών, εργοταξιακό, Νοσηλευτικά Ιδρύματα Δημοσίου Δικαίου, Συλλόγους, Σωματεία από 1,26 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο σε1,37 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως.

-Για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς (γηροκομεία, ορφανοτροφεία, κ.τλ.) παραμένει σε 0,79 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως.

-Για καταστήματα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες και λοιπούς επαγγελματικούς στεγασμένους χώρους μέχρι εμβαδού 6.000 τ.μ. από 3,94 ευρώ ανά τ.μ. σε 4,29 ευρώ ανά τ.μ ετησίως.

-Για καταστήματα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες και λοιπούς επαγγελματικούς στεγασμένους χώρους εμβαδού άνω των 6.000 τ.μ. από 2,36 ευρώ ανά τ.μ σε 2,57 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως.

-Για μη στεγασμένους χώρους (ακάλυπτους) των περιπτώσεων 2 και 3, εμβαδού μέχρι 6.000 τ.μ. από 1,17 ευρώ ανά τ.μ. σε1,28 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως.

-Για μη στεγασμένους χώρους (ακάλυπτους) των περιπτώσεων 2 και 3, εμβαδού άνω των 6.000 τ.μ. από 0,36 ευρώ ανά τ.μ. σε 0,39 ετησίως.

-Για εργοταξιακούς μετρητές της ΔΕΗ, απαλλαγή* από την υποχρέωση καταβολής Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους των οικοδομών με καλυπτόμενη επιφάνεια μικρότερη των 100μ2.

(* Τα κτίσματα οικοδομής που ανεγείρεται, για μία επταετία από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας, ή ώσπου να εκμισθωθούν, ή κατά οιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθούν αυτά πριν από την πάροδο της επταετίας.)

Επιπροσθέτως για:

α) τα στερούμενα ηλεκτρικής εγκαταστάσεως και μη χρησιμοποιούμενα ακίνητα

β) τα ακίνητα με διακοπή ηλεκτροδότησης μη χρησιμοποιούμενα που δηλώνονται εκπρόθεσμα στον Δήμο κατά τις διατάξεις του άρθρου 222 του Ν. 4555/18 και του άρθρου 103 του Ν. 4604/19, ο συντελεστής τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ορίζεται σε ποσοστό 10% του συντελεστή, στον οποίο θα άνηκε το ακίνητο εάν ηλεκτροδοτούταν.

Με βάσει τους παραπάνω συντελεστές ανά κατηγορία προβλέπεται ότι τα έσοδα θα διαμορφωθούν ως κατωτέρω σύμφωνα με τα υπάρχοντα σήμερα τετρ. μέτρα Ν.25/75 (ο υπολογισμός έγινε με βάση το πλήθος των ενεργών παροχών και έχουν συμπεριληφθεί και οι απαλλαγές και οι μειώσεις βάσει των μειωμένων συντελεστών):

Για τα ακίνητα για οικιακή χρήση (δηλαδή για κατοικίες, κοινόχρηστο οικιών, Νοσηλευτικά Ιδρύματα Δημοσίου Δικαίου, Συλλόγους και Σωματεία), ετησίως ως ο κάτωθι πίνακας:

Σε όλες τις Κοινότητες

Τετρ. μέτρα Συντελεστής Ε.Α.Τ. Ποσά σε ευρώ. Γενικό Άθροισμα4.2450,793.353,55

Τετρ. μέτρα

Συντελεστής Ε.Α.Τ.

5.806.299

1,37€

Για ακίνητα γενικής χρήσης (δηλαδή για καταστήματα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες και λοιπούς επαγγελματικούς στεγασμένους χώρους), ετησίως ως ο κάτωθι πίνακας:

Τετρ. μέτρα

Συντελεστής Ε.Α.Τ.

1.932.720

4,29€

Σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 3 του ν.25/1975(Α΄74), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν 3345/2005,και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 222 του Ν.4555/2018 και ισχύει, «Ακίνητα στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μαζί με τη σχετική βεβαίωση διακοπής από την ΔΕΔΔΗΕ.

Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24,9/20-10-1958 β.δ (Α΄171).

Εάν παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.»

Εφαρμογή της παρ. 1 του αρ. 3 του ν. 25/1975, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του αρ. 222 του ν. 4555/2018 (ΥΠ.ΕΣ. 62859/07.11.2018).

Για τα ακίνητα που δεν έχουν ποτέ ηλεκτροδοτηθεί ή για αυτά στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, οφείλονται τέλη από όποιον τα χρησιμοποιεί, σύμφωνα με την παρ. 5 του αρ. 21 του β.δ. 24-9/20.10.1958.

Στην έννοια δε της χρήσης περιλαμβάνεται η με οποιαδήποτε τρόπο χρησιμοποίηση του ακινήτου, ακόμα και ως αποθηκευτικός χώρος (ΣτΕ 3963/2004), δεδομένου ότι η οφειλή γενικά των τελών καθαριότητας και φωτισμού δεν προϋποθέτει την πραγματική χρησιμοποίηση της υπηρεσίας (ΣτΕ 2340/2017, 1104/2017,2411/2014 κ.α.).

Στα πλαίσια των:

Α) Το άρθρο 202 παρ 3 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)όπου «Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%), ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία.»

Β) Το Ν. 4558/2018 (ΦΕΚ A 140 - 01.08.2018) Άρθρο 12. Όπου αναφέρει : Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια ανέργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).».

Γ) Το Ν. 4368/16 Άρθρο 13 σύμφωνα με το οποίο Η παρ. 3 του άρθρο 202 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α΄ 29), όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής.

και της στοχευόμενης κοινωνικής πολιτικής που ασκεί ο Δήμος μας, θεωρούμε αναγκαίο να παραμείνουν σε ισχύ:

Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους των κατοικιών:

-Των δικαιούχων κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (ΚΕΑ), των ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο από το 80%, με ετήσιο εισόδημα έως και 50.000,00 ευρώ, μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως και 25.000,00 ευρώ, των πολυτέκνων με ετήσιο εισόδημα έως και 18.000,00.

Ο μειωμένος κατά 50% συντελεστής του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους για τις κατοικίες:

Των τριτέκνων με ετήσιο εισόδημα έως και 50.000,00 ευρώ,

-Των ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 79%, με ετήσιο εισόδημα έως και 50.000,00 ετρώ,

-Των πολυτέκνων με ετήσιο εισόδημα άνω των 18.000,00 και έως 50.000,00 ευρώ.

*

Η απαλλαγή ή η μείωση των τελών αφορά:

Σε δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) του άρθρου 235 του Ν.4389/2016 (Α΄94)

-μονογονεϊκές οικογένειες εφόσον τα τέκνα τους είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και  αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, με οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μικρότερο των 25.000,00 ευρώ.

-τρίτεκνες οικογένειες εφόσον και τα τρία τέκνα είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και  αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, με οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μικρότερο των 50.000,00 ευρώ. και

- πολύτεκνες* οικογένειες εφ΄όρου ζωής, εφόσον αποδεικνύεται η πολυτεκνική ιδιότητα και αναλόγως του ετήσιου εισοδήματός τους,

-πολύτεκνοι* επίσης χαρακτηρίζονται:

α) Η μητέρα χήρα με 3 τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο.
β) Ο πατέρας με τρία 3 τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται.
γ) Ο σύζυγος με 3 τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε

-οικογένειες που μέλος τους, με συγγένεια Α’ βαθμού το οποίο συνοικεί μαζί τους, έχουν πιστοποιημένη αναπηρία (ΑΜΕΑ), δικαιούνται απαλλαγή/μείωση Δ.Τ αναλόγως του ποσοστού αναπηρίας του.

Η μείωση ή η απαλλαγή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους θα γίνεται με την προσκόμιση στο Τμήμα Προϋπολογισμού Εσόδων & Περιουσίας, των παρακάτω δικαιολογητικών:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Αίτηση/Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι κατοικεί στη διεύθυνση που αναφέρεται στον λογαριασμό της ΔΕΗ και επίσης ότι σε περίπτωση αλλαγής των προϋποθέσεων οφείλει να ενημερώνει την υπηρεσία για διακοπή του ευεργετήματος (Παρέζεται από την Υπηρεσία)

Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου ρεύματος.

( και οι δύο όψεις του λογαριασμού),

Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,

Τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατά περίπτωση,

Έντυπο Ε1 τελευταίου οικονομικού έτους (το ακίνητο απαλλαγής δηλώνεται ως πρώτη κατοικία) .

τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ:

Για άτομα με Αναπηρία:

Φωτοαντίγραφο της Απόφασης της Υγειονομικής Επιτροπής ή του Κ.Ε.Π.Α

Για δικαιούχους κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (ΚΕΑ):

Φωτοαντίγραφο της απόφασης ΚΕΑ σε ισχύ,

Για τρίτεκνους και πολύτεκνους:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Για μονογονεϊκές οικογένειες:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα.

Δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση γονικής μέριμνας σε έναν μόνο γονέα.

Τα ακόλουθα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίζονται στο τμήμα Εσόδων επικαιροποιημένα έως την 28η Φεβρουαρίου κάθε έτους, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Δήμου, προκειμένου να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος της τήρησης της ιδιότητας και των προϋποθέσεων, βάσει των οποίων υφίσταται η ευνοϊκή ρύθμιση:

Έντυπο Ε1 τελευταίου οικονομικού έτους (το ακίνητο απαλλαγής δηλώνεται ως πρώτη κατοικία).

Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος.

Σε αντίθετη περίπτωση ο δικαιούχος χάνει αυτοδίκαια το πλεονέκτημα της μείωσης ή απαλλαγής που του είχε χορηγηθεί. Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει άμεσα - χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση - στις εξής περιπτώσεις μεταβολών των προσωπικών του στοιχείων :

  • · Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας (κύριας ή μισθωμένης),
  • · Ενηλικίωση τέκνων (αφορά την κατηγορία των τριτέκνων),
  • · Μεταβολή περιουσιακής κατάστασης,

Λήξη δικαιούχου ΚΕΑ

Αντιθέτως θα τύχει εφαρμογής η ισχύουσα νομοθεσία, με συνέπεια την ανάκληση της μείωσης ή απαλλαγής ανά περίπτωση και συνεπακόλουθη αναζήτηση αναδρομικών τελών.

 

(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023)

  • LAKIWTIS
  • CAMP
  • GAVRAS

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  • ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ